Pågående projekt

Här hittar du några av de projekt som pågår på Gjuteriföreningen just nu.

Greta

Under våren har en grupp inom Gjuteriföreningen arbetat med en gemensam projektansökan på temat hållbar produktion, Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller (GRETA). Bakgrunden är att det under 2019 års strategidagar i slutet på året fördes fram ett antal projektförslag på samma tema. Gjuteriföreningen tog då initiativet till att satsa på ett sammanhållet, långsiktigt arbete där egna forskningscheckar utgör en basfinansiering.

Projektet byggs upp av tre delar. ”Resurseffektiv energianvändning” undersöker hur energianvändningen kan optimeras för en given gjuten produkt och en given framställningsprocess. ”Resurseffektiva materialflöden” utgår från en given gjuten produkt och söker förutsättningar att optimera framställningsprocessen med avseende på råvaruanvändning, materialoptimering, utbyten och cirkulering av metall och tillsatsämnen. I ”Resurseffektiv produktdesign” vidgas perspektivet genom att den gjutna produktens användningsfas inkluderas i diskussionen.

Projektet pågår under tre år och kommer att involvera samtliga medlemsföretag, flera delar av forskningsinstitutet RISE samt forskare vid Jönköping University. En ansökan om kompletterande finansiering behandlas i skrivande stund av Vinnova.

För mer information kontakta asa.lauenstein@ri.se.

 

Åsapåg

Två stålgjuterier och en komponenttillverkare har tillsammans genomfört en förstudie på temat Återtillverkning av gjutna komponenter genom pågjutning. Här gavs företagen möjlighet att pröva ett helt nytt produktkoncept med stor potential för framtida tillväxt, ett cirkulärt koncept för slitdelar. Idén är att komplexa gjutna komponenter återtillverkas i många cykler genom upprepad pågjutning av nya funktionsskikt. Detta förutsätter en affärsmodell där användaren genom en kontrollerad rutin returnerar nedslitna men väldefinierade komponenter till tillverkaren i ett cirkulärt system. Grundläggande praktiska tester av gjuttekniska begränsningar i pågjutningssteget samt vidhäftningsförmåga och resulterande materialegenskaper kunde göras i förstudien och ett antal tekniska utmaningar har definierats. Produktions- och affärsmodeller för återtillverkade gjutna komponenter visar att konceptet har god potential och skulle kunna leda till ökad användning av gjutna komponenter i komplexa applikationer och optimerad resursanvändning i hela värdekedjan.

Deltagande gjuterier var Smålands Stålgjuteri och Österby Gjuteri och projektledare Åsa Lauenstein. Gruppen tittar nu på möjligheterna att formera ett större fortsättningsprojekt där konceptet breddas till flera olika slutapplikationer.

Projektet finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

För mer information kontakta asa.lauenstein@ri.se.