Världsbäst ur klimatsynpunkt

En nyligen genomförd studie visar på en markant klimatfördel att producera gjutna detaljer i Sverige.

Att smälta metall för att tillverka ett ton gjutgods kräver lika mycket el oavsett var i världen smältningen sker. Skillnaden ligger i hur den nationella el-mixen är producerad. Har man hög fossilandel blir CO-utsläppen höga. Till detta kommer klimatpåverkan från transporterna.

Sverige ligger mycket bra till genom att vår el-mix i huvudsak produceras med vatten- och kärnkraft.

Resultaten finns sammanställda i Gjuteriföreningens klimatindikator. Klicka på bilden för att komma till den digitala versionen av klimatindikatorn.

 

Rapporten Klimatpåverkan av gjutgods

Svenska Gjuteriföreningen har uppdaterat underlagsrapporten för den klimatindikator som togs fram första gången 2011.

Syftet med arbetet har varit att analysera 13 gjuteriproducerande länders el-situation, inklusive Sveriges, och att beskriva hur stor emission av CO2 som den nationella el-mixen inklusive emissonen av CO2 vid transport av gjutgods från olika länder till en presumtiv köpare i Sverige ger upphov till. IVL Svenska Miljöinstitutet har på Gjuteriföreningens uppdrag tagit fram indikativa, generella data på koldioxidutsläpp från elproduktion och godstransport från 13 länder som har eller kan komma att ha betydande roll i den svenska gjutgodsförsörjningen.

Baserat på de bakgrundsdata som presenterats av IVL och gjorda antaganden har beräkningar gjorts för ett antal olika gjutmetaller. Dessa har gjorts på samma sätt som i tidigare underlagsrapporter, rapportnummer 2011-009 samt 2016-003. Resultaten är en indikation på att det finns klimatmässiga skillnader beroende på i vilket land gjutna komponenter tillverkas i. I huvudsak är det respektive lands el-mix som styr resultatet.

Sverige ligger mycket bra till, eftersom elproduktion med vatten- och kärnkraft ger låga utsläpp av klimatpåverkande gaser i driftsfasen. Dessa resultat ska dock inte ses som en anledning till att det fortsatta arbetet med energieffektivisering vid de svenska gjuterierna ska avstanna. Om andra länders gjuteribransch eller enskilda gjuterier arbetar för att effektivisera sin process och de svenska gjuterierna inte gör det, så finns risken att de svenska gjuterierna tappar i konkurenskraft såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Hela rapporten hittar du här.