Om GRETA

Gjutna produkter med resurseffektiv tillverkning och affärsmodeller.

Projektet syftar till att ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Målet för projektet är att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer effektiv resursanvändning.

Medvetenheten är hög inom svensk gjuteriindustri om att denna omställning är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka såväl energianvändning och koldioxidavtryck som hanteringen av råmaterial och restprodukter. 

Projektarbetet organiseras i tre arbetspaket. Det första undersöker hur högre resurseffektivitet kan uppnås för energianvändningen för en given gjuten produkt och en given framställ­nings­process. Det andra utgår från en given gjuten produkt och söker förutsättningar att möjliggöra högre resurseffektivitet i framställningsprocessen. I det tredje vidgas perspektivet genom att den gjutna produktens användningsfas inkluderas i diskussionen.

För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställs tillgängligt vetande i en nulägesanalys inklusive internationell state-of-the-art. Därefter måste kunskapen konsolideras och implementeras genom att förbättringar föreslås, testas och utvärderas. Detta sker genom fallstudier och pilotprojekt kopplade till specifika investeringar i utrustning och kompetens hos utvalda gjuteriföretag. Slutligen diskuteras och kommuniceras vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt sammanhang. Kunskapsluckor identifieras och kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete initieras.

Genom detta projekt kommer gjuteriindustrins konkurrenskraft och lönsamhet att stärkas och branschen kommuniceras som en viktig aktör i Sveriges strävan för ett hållbart samhälle. Ett forskningslandskap byggs upp där regionala och nationella aktörer samverkar i en gemensam kontext.

Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

I projektet deltar även: 

AGES Kulltorp
Baettr Guldsmedshyttan
Bruzaholms Bruk
Laholm Stål
Norrlandsgjuteriet
Scania CV
Smålands Stålgjuteri
Volvo Powertrain GTO