GRETA

Gjutna produkter med resurseffektiv tillverkning och affärsmodeller

 

Projektet syftar till att ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Målet för projektet är att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer effektiv resursanvändning.

Medvetenheten är hög inom svensk gjuteriindustri om att denna omställning är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka såväl energianvändning och koldioxidavtryck som hanteringen av råmaterial och restprodukter. 

Projektarbetet organiseras i tre arbetspaket. Det första undersöker hur högre resurseffektivitet kan uppnås för energianvändningen för en given gjuten produkt och en given framställ­nings­process. Det andra utgår från en given gjuten produkt och söker förutsättningar att möjliggöra högre resurseffektivitet i framställningsprocessen. I det tredje vidgas perspektivet genom att den gjutna produktens användningsfas inkluderas i diskussionen.

För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställs tillgängligt vetande i en nulägesanalys inklusive internationell state-of-the-art. Därefter måste kunskapen konsolideras och implementeras genom att förbättringar föreslås, testas och utvärderas. Detta sker genom fallstudier och pilotprojekt kopplade till specifika investeringar i utrustning och kompetens hos utvalda gjuteriföretag. Slutligen diskuteras och kommuniceras vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt sammanhang. Kunskapsluckor identifieras och kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete initieras.

Genom detta projekt kommer gjuteriindustrins konkurrenskraft och lönsamhet att stärkas och branschen kommuniceras som en viktig aktör i Sveriges strävan för ett hållbart samhälle. Ett forskningslandskap byggs upp där regionala och nationella aktörer samverkar i en gemensam kontext.

Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Kontakta oss om GRETAProjektmedlemmar

Åsa Lauenstein Projektledare
Per Sommarin 
Marie Bom 
Anton Bjurenstedt 
Diana Bogic

Forskningsutförande

RISE
Jönköping University

 

Deltagande företag

AGES Kulltorp,
Baettr Guldsmedshyttan,
Bruzaholms Bruk,
Laholm Stål,
Norrlandsgjuteriet,
Scania CV,
Smålands Stålgjuteri
Volvo Lastvagnar

Finansiärer

Svenska Gjuteriföreningen
Vinnova
Metalliska material

 

Press

Bergsmannen 2021-02-11
Greta ska göra svenska gjuterier fossilfria 2021-02-12
P4 Jönköping 2021-02-18
Jönköpings-Posten 2021-02-23
Ny Teknik 2021-03-05