Vår roll

Under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategi för Svenska Gjuteriföreningen. Den nya strategin är grundad medlemmarnas önskemål om aktiviteter i föreningen samt hur föreningen och branschen ska kunna förbli en viktig industri. Den nya strategin strävar mot en lönsam, uthållig och stark bransch. Detta ska göras genom fokus på sex områden som ska skapa medlemsnytta och föra branschen vidare.

Påverkan/lagbevakning

 • verkar för lika konkurrensvillkor i hela Europa och har en hög medvetenhet om kommande förändringar
 • är en stark och efterfrågad remissinstans
 • fungerar som en kunskapsbank för gällande lagstiftning för branshen
 • skapar samsyn om att hållbarhet innebär långsiktig lönsamhet

Mötesplats för branschspecifika intressen

 • är en mötesplats för branschsamverkan och involverar medlemmarna genom deras gemensamma intressen
 • skapar en kritisk massa för utveckling som ger ömsesidiga vinster genom
 • snabbhet och kostnadseffektivitet

Kompetensspridning och erfarenhetsutbyte

 • samlar kunskap och gör den tillgänglig för medlemmarna med hastighet och precision
 • identifierar utvecklingen i branschen och hos företagen samt verkar för ökad öppenhet genom besök m.m

Forskning och tillämpad kunskap

 • bygger genom forskning upp kompetens, som genom ömsesidig rekrytering mellan akademi och företag ger ökad kompetens i företagen
 • påverkar genom att vara riktningsgivare
 • är ett kunskapsnätverk

Starkt varumärke

 • arbetar tillsammans med medlemmarna för förändringar inom branschen
 • är en politisk opinionsbildare och bidrar till en attraktiv bild av branschen
 • omdefinierar synen på branschen från "det svarta hålet" till högteknologiskt och hållbart

Omvärldsbevakning

 • utför omvärldsanalys utifrån aktuell konkurrenssituation
 • inhämtad kunskap visar vägen till produktion i världsklass