Kraftsamling elförsörjning policyrapport från Svenskt näringsliv

Kraftsamling Elförsörjning har med hjälp av ett tiotal nya faktaunderlag utrett hur det svenska elsystemet kan möjliggöra en konkurrenskraftig och fossilfri ekonomi år 2045.

Utifrån analysen av underlag och diskussioner med olika aktörer under projektets gång presenterar Svenskt Näringsliv i denna rapport konkreta policyrekommendationer för att Sveriges elsystem på bästa sätt ska kunna bidra till samhällsutveckling och fossilfrihet.

 

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/kraftsamling-elforsorjning-policyrapport_1162250.html