REVÄR

Digitalisering och effektivisering av värmebehandling i stålgjuterier.

Svenska stålgjuterier siktar på en digital revolution när det gäller värmebehandling av gjutgods. I fokus står att effektivisera processen med avseende på kostnader, tid, energiförbrukning och klimatavtryck. Projektet har blivit beviljat finansiering från Vinnova.

Historia och bakgrund

Stålgjuteriföretag i Sverige har länge använt traditionella metoder baserade på erfarenhetsbaserade rekommendationer och tumregler för värmebehandling av gjutgods. Detta, trots att det är en energikrävande process som ofta innebär stora ekonomiska kostnader och miljöbelastning. Med dagens teknik och klimatmedvetenhet ser branschen potentialen i att effektivisera och digitalisera detta viktiga steg i produktionen.

Projektets Fokus

Projektet, kallat REVÄR, har som syfte att undersöka potentialen för energieffektivisering av värmebehandlingen av stålgjutgods. Nyckelordet här är digitalisering, och genom att använda digitala verktyg, syftar projektet till att:

  • Göra processen mer resurseffektiv, särskilt genom att eliminera behovet av övervärmning.
  • Drastiskt minska klimatavtrycket genom att minska användningen av fossil gasol.
  • Ersätta de traditionella metoderna baserade på erfarenhet och tumregler.
  • Styra hela processen baserat på godsets faktiska innertemperatur.

För att uppnå dessa mål delas projektet in i flera arbetspaket:

AP1 – Resurs- och energioptimering

AP1 fokuserar på att skapa en klar bild av värmebehandlingsprocessens aktuella tekniska och ekonomiska förutsättningar. Genom att använda MOVE-metoden, kommer man att utvärdera värmebehandlingsprocessen i detalj och identifiera potentiella effektiviseringsområden.

AP2 – Simulering

Detta arbetspaket kommer att använda kommersiellt tillgängliga simuleringsverktyg för att hitta snabba förbättringsmöjligheter. Syftet är att bestämma hur olika variabler, som komponenttjocklek och legeringssammansättning, påverkar värmebehandlingsprocessen.

AP3 – Värmebehandlingsförsök

Här kommer praktiska värmebehandlingsförsök att genomföras, både i laboratoriemiljö och i full skala, för att validera simuleringsresultaten. Dessa experiment kommer att fokusera på variabler som godstjocklek, legeringssammansättning och packningsgrad.

AP4 – Metodutveckling för processtyrning

Det sista arbetspaketet syftar till att skapa digitala verktyg och metoder för att styra värmebehandlingsprocessen i realtid. AI kommer att användas, särskilt deep reinforcement learning, för att skapa aktiva styrningsmodeller för ugnarna.

Framtida potential och genomslagskraft

Med projektets framgång kan det inspirera andra industrier där uppvärmning är en kritisk del av produktionen. Genom att tillämpa de verktyg och metoder som utvecklas i REVÄR kan dessa industrier uppnå större energieffektivitet, kostnadsbesparingar och ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Dessutom kommer den förväntade kunskapsökningen inom värmebehandling att gynna den svenska gjuteriindustrin och stärka dess position på den globala marknaden.