Referensgrupper

Representanter från gjuteribranschen i referensgrupper kring el-kapacitet och elförsörjning

Representanter från Gjuteriföreningen och branschen har under de senaste veckorna varit involverade i Svenska Kraftnäts referensgrupp vars syfte varit att inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer. Nu när Energimarknadsinspektionen har startat två nya referensgrupper behöver branschen fler som engagerar sig i energifrågor för att vi ska få gehör för branschens synpunkter.

Regeringen har gett Svenska Kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Med stödtjänster avses i detta fall funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i berörda regelverk.

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftigt pris är en förutsättning för samhällsutveckling och en konkurrenskraftig gjuteriindustri. För att säkerställa att Svenska Kraftnät tar hänsyn till de förutsättningar som finns i gjuteribranschen har flera gjuterier redan engagerat sig. En av anledningarna till att branschen bör engagera sig i frågor som avser el-kapacitet och elförsörjning är för att det ofta saknas kunskap om vår bransch och de förutsättningar vi har. Ett förslag som uppkom från Svenska Kraftnät var att en verksamhet skulle få ersättning för att stänga av produktionen inom några sekunder. Detta är inte något ett gjuteri kan göra utan det kräver något längre framförhållning. För att denna typ av förutsättningar ska bli uppmärksammade måste vi vara och påverka i dessa grupper.

I referensgruppen för Svenskt Kraftnät finns branschen representerad av såväl små som stora gjuterier men nu har Energimarknadsinspektionen startat två nya referensgrupper och där behöver vi finnas representerade.

Referensgrupp 1: Utveckling av befintliga incitament är kopplat till revidering av föreskrifter med syftet att se om elnätsföretagens incitament för kvalitet och/eller effektivt nätutnyttjande behöver förbättras.

Referensgrupp 2: Incitament för flexibilitetstjänster ska bidra till att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet. Det ska även främja att sådana tjänster väljs vid de fall som de kostnadseffektivt minskar behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och stöder en effektiv och säker drift av distributionssystemet.

Vi söker nu personer som är intresserade av att delta i dessa två nya referensgrupper som rör el-kapacitet och elförsörjning. Vi kommer att skapa ett nätverk där vi tillsammans skapar en gemensam agenda och även säkerställer att information från de olika referensgrupperna finns tillgängligt för alla engagerade. Detta kan göras genom exempelvis en gemensam Teams grupp där dokument kan delas samt korta avstämningsmöten på Teams.

Energifrågan har varit väldigt uppmärksammad den senaste tiden och kommer säkerligen att fortsätta vara det. Därför hoppas vi att våra medlemmar fortsättningsvis även engagerar sig i dessa frågor samt bistår med input.

Vänligen skicka e-post till Peter Nayström för mer information eller för att anmäla intresse.