Att delta i projekt med in-kind

Som en del av vår verksamhet är det vår uppgift att se efter våra medlemmars intressen vad gäller forskning och kompetens. Till viss del finansierar Gjuteriföreningen mindre projekt och förstudier men vi är också delaktiga i större projekt som finansieras av extern part.

I dessa större studier krävs ofta en motfinansiering som ett komplement till den externa partens del. Nedan kommer en sammanfattning kring vad det innebär att vara en projektpart i ett projekt, vad som menas med in-kind samt vilken typ av resurser som går under begreppet.

En projektpart deltar i ett projekt genom att bidra på olika sätt. Som projektpart är ett företag delaktigt i att ta fram projektplanen. Dess representanter utför olika överenskomna uppgifter och deltar i projektmöten, diskussioner och andra aktiviteter. Alla projektparter har möjlighet att påverka projektets inriktning och resultat och har också ett gemensamt ansvar för att driva projektet framåt.

I regel har projekten en basfinansiering från en forskningsfinansiär som täcker kostnaderna för deltagande forskningsinstitut eller universitet. Till detta kommer övriga projektparters bidrag i form av in-kind. Detta kallas även motfinansiering och kan utgöra upp till hälften av resurserna i projektet.

In-kind innebär att ett företag bidrar med egen arbetstid eller ställer material och utrustning till förfogande. In-kind redovisas löpande till projektledaren som sedan sammanställer detta och skickar vidare till forskningsfinansiär. På så sätt skapas en helhetsbild av samtliga resurser som använts för att nå projektets mål.

Några exempel på vad som kan räknas som in-kind är:

  • Arbetstid, lönekostnader för alla aktiviteter inom projektet
  • Gjutförsök och andra projektaktiviteter på företaget
  • Resor till möten och projektaktiviteter
  • Maskiner, utrustning och andra tillgångar under den tid de används i projektet
  • Patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Villkoren för in-kind kan variera beroende på finansiär. För mer information för vad som gäller i de olika projekten och hur redovisningen går till, kontakta respektive projektledare.

Kontakta oss på info@gjuteriforeningen.se för mer information.