Gjuteri-BREF

Under 2018 gav EU klartecken för arbetet med att revidera det som kallas för Gjuteri-BREF. Detta är något som främst berör Sveriges 25 största gjuterier, men även de gjuterier som söker nya miljötillstånd.

De så kallade BREF-dokumenten är en del av EU:s nya Industriemissionsdirektiv (IED). Det finns idag ett 30-tal BREF-dokument och gjuterier kommer att beröras av flera av dem. Det var under semestern 2018 som det bestämdes, inom EU, att arbetet med att revidera den så kallade Gjuteri-BREF nu dras igång. BREF (Best available techniques reference document) är det styrdokument som kommer att bestämma vilka krav som kommer att ställas på Europas gjuteriindustri framöver när det gäller användandet av bästa tillgängliga teknik och krav på mätningar och utsläppsnivåer.

EU-kraven kommer att gälla parallellt med de nationella miljötillstånden.

Aktivt arbete

Direkt kommer de 25 största gjuterierna att beröras i Sverige och samtliga metallslag omfattas. Indirekt berörs alla Sveriges gjuterier om/när man söker nya miljötillstånd. Är vi aktiva i arbetet med att revidera BREF:en finns goda möjligheter att påverka slutresultatet så att vi får enhetliga konkurrensförhållanden i Europa. Det är också viktigt att skrivningarna anpassas så att de liknar kraven i svenska miljötillstånd i möjligaste mån. Allt för att minimera extraarbete och extra kostnader för exempelvis mätningar.

Gjuteriföreningens styrelse har antagit en Road Map för det kommande BREF-arbetet. Vi kommer att arbeta både nationellt genom Naturvårdsverkets arbetsgrupp och på EU:nivå genom vår europaorganisation, CAEF.

Blir juridiskt bindande

Första steget var en branschträff med berörda företag i Sverige som hölls den 22:a augusti i Jönköping med 26 deltagare. Nästa steg blir en träff inom CAEF i mitten av september för att planera vårt europaarbete och sedan håller Naturvårdsverket en kick-off den 10:e oktober.

Det är först fyra år efter det att nuvarande Gjuteri-BREF har reviderats som gjuterier fullt ut måste uppfylla samtliga krav. Dessa krav blir då, liksom de svenska tillståndsvillkoren, juridiskt bindande. Arbetet med att påverka den nya Gjuteri-BREF:en kommer att bli mycket viktigt för branschen.

CAEF har startat en arbetsgrupp som kommer att jobba med revideringen av Gjuteri-BREF. Gjuteriföreningen deltar i gruppens arbete.